Our Team

S.No. NAME POST
1.  Kapil Dev Sah  Chairman
2.  Shyam Sundar Sah  Managing Director
3.  Manoj Kumar Sah  Marketing Director
4.  Mission Khadka  Document Officer
5.  Birendra Sah  General Manager
6.  Pradip Kumar Sah  PR Officer
7.  Bibha Kumari Sah  Finance Head
8.  Chhal Kumari Adhikari  Documentation Officer 
9.  Manisha Budha  Documentation Officer 
10.  Asha Kumari Sah  Documentation Officer